Archive for the ‘เพชรบุรี…ดีจัง’ Category

แบบสื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์

……………..

“ถนนยิ้มได้-เพชรบุรี…ดีจัง”

โปสเตอร์

……………………………..

แผ่นพับประจำยาม

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ “เพชรบุรี…ดีจัง” ได้แรงบันดาลใจจากลายประจำยาม

ซึ่งเป็นลายพื้นฐานในงานช่างและปูนปั้นเพชรบุรี

ด้านหน้า

ปกหน้า พับครึ่งสองทบ ก็จะออกมาเห็นเป็นรูปทรงลาย

ประจำยาม ถนนยิ้มได้ก็จะกลับตีลังกาขึ้นมาให้อ่าน ในเวปไซต์ก็ต้องหันหัวอ่านไปก่อนนะ

ด้านใน

ด้านใน มีรูปกิจกรรมและการแสดงประกอบ

เพื่อเชิญชวนมาร่วมงาน ให้เพชรบุรีก้าวสู่ต้นแบบ ๑ ชุมชน ๑ พื้นที่สร้างสรรค์

…………………………..

แผ่นปลิว

ด้านหน้า

ด้านหลัง

……………………….

โฆษณาลงหนังสือพิมพ์

หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ / ปัญญาชน / ปฏิรูป จ.เพชรบุรี

……………………

โฆษณาครึ่งหน้า

ลงหนังหนังสือพิมพ์ปัญญาชน จ.เพชรบุรี

…………………………

ป้ายพาดขวางถนน

แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 3

…………………….

Advertisements

Read Full Post »

เครือข่ายเยาวชน “เพชรบุรี...ดีจัง” จาก 8 อำเภอ จ.เพชรบุรี

กลุ่มเยาวชนลูกหว้า

กลุ่ม เยาวชนลูกหลานคนเมืองเพชรที่รวมตัวกันสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชรและสื่อ พื้นบ้านเมืองเพชร โดยเป็นผู้รับความรู้งานสกุลช่างเมืองเพชรจากครูช่าง/ครูภูมิปัญญา แล้วนำความรู้ไปจัดกิจกรรมถ่ายทอดสู่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไปรวมทั้ง เยาวชนด้วยกันเองทุกวันเสาร์ ณ ศาลาเชิงเขา สถานีรถรางไฟฟ้า เขาวังเคเบิลคาร์ กิจกรรมที่จัด เช่น การทำพวงมโหตร  ตอกกระดาษ ลูกยอด ตอกหนัง  แทงหยวก ปั้นหัวโขน การเขียนลายหัวโขน เป็นต้น   มีนางสาวสุนิสา ประทุมเทือง นักเรียนชั้น ม.๖ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เป็นหัวหน้ากลุ่ม และมีนายจำลอง บัวสุวรรณ์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เป็นที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน

กลุ่มโขน โรงเรียนวัดกุฏิ

เป็นก ลุ่มเยาวชนที่ทำกิจกรรมศิลปะการแสดง นาฎศิลป์ไทย (โขน) ตั้งแต่พื้นฐานการแสดง การเรียน การสอน วิธีการจัดการแสดงและสามารถสืบทอดงานศิลปะเพื่อต่อยอดได้ เสริมสร้างความรักศิลปวัฒนธรรมและสร้างความชื้นใจในการชีวิตและกล้าแสดงออก มีโอกาสได้ไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมใน ต่างพื้นที่ และปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรม มี นายฤทธิชัย  รำนิราชกิจ  เป็นที่ปรึกษากลุ่มการแสดงโขนวัดกุฏิ

กลุ่มพิพิธภัณฑ์ปานถนอม

เป็นกลุ่มที่สืบสานวัฒนธรรมวิถีชีวิต ประเพณีไทยทรงดำ อำเภอเขาย้อย มีนางถนอม คงยิ้มละมัย เป็นเจ้าของ

กลุ่มหนองหญ้าปล้องรักษ์ถิ่น

            เป็นก ลุ่มที่สืบสานวัฒนธรรมวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาในการดำรงชีวิตชาวไทยกะเหรี่ยง  “ประเพณีห่อข้าว” และได้นำเสนอในแง่มุมของศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาในท้องถิ่น มี นายธนัท  ชัยสิทธิ์สงวน และครูวิทยากรท้องถิ่น เป็นที่ปรึกษา

กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าชายเลน

กลุ่มเยาวชนที่สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น “ผ้ามัดย้อมไม้ป่าชายเลน” ศูนย์อนุรักษ์และศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลนโรงเรียนบางตะบูนวิทยา  มี นางสาวชมพูนุช  ประเสริฐจิตร์ เป็นที่ปรึกษา

กลุ่มโขนเยาวชนบ้านแหลม (คณะคุ้มครองศิลป์)

กลุ่ม เยาวชนที่ทำกิจกรรมสืบสาน ความรู้ในทางด้านวรรณคดีในศิลปะ การแสดงโขน การทำแบบผ้านาง โดยการปักชุดเองทำเครื่องละครโขน แบ่งปันให้กับเยาวชนในชุมชนให้ได้มีส่วนร่วมในการแสดงและสืบทอดศิลปะการแสดง โขนให้แก่ทุก ๆ คน และทุก ๆ วัยได้ชม มี นางบุญณดา  บัวอ่อน เป็นที่ปรึกษา

กลุ่มลูกระนาด/การแสดงละครชาตรี

เป็นก ลุ่มเยาวชนที่ร่วมตัวกันสืบสานละครชาตรี (บางแก้ว) และเรียนรู้เรื่องของวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนอื่นๆ ศิลปินพื้นบ้าน ชาวบ้าน โดยการให้ความรู้และถ่ายทอด ภูมิปัญญา เสริมศักยภาพเรื่องของสุขภาพเยาวชน มี นายอภิเชษฐ์ เทพศีรี  เป็นหัวหน้ากลุ่ม

กลุ่มเยาวชนพี่สอนน้องละครหุ่นคนแม่เพทาย

กลุ่ม เยาวชนที่ทำกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่งเสริมศิลปะการแสดงหลายลักษณะ เช่น โขน ละครรำ เป็นต้น มีนางอรวรรณ  ลีละกุล (แม่เพทาย) เป็นที่ปรึกษากลุ่มและหัวหน้าคณะ ที่ตั้งกลุ่มอยู่หน้าโรงเรียนบ้านลาดวิทยา  บ้านเลขที่ ๑๑๖/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มพุทธอาสา

เป็นก ลุ่มอาสาสมัครทำกิโครงการพัฒนาตน ใน ๘ เรื่อง คือ  ๑.น้ำดื่มสมุนไพร ๒.บ้านหม้อยาสมุนไพร ๓.บ้านนี้มีปัญหา (ตอบปัญหา แจกต้นไม้) ๔.ต้นไม้ใบบุญ ๕.ช่างน้อย ฝึกเด็ก ๆ ให้เป็นช่างก่อสร้าง ๖.น้ำมันเหลืองสมุนไพร ๗.บ้านขนมหวาน ๘.ปลูกผักสวนครัว

กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ยุวธรรมทูต)

เป็นก ลุ่มเยาวชนที่อาสาพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี นายบัญชา  คำม่วง เป็นผู้ประสานงานเยาวชน นาวสาวสุนีย์  พจน์ศิลปะ เป็นเลขาศูนย์สิ่งแวดล้อม นางสาวสุริยา  ปิ่นหิรัญ เป็นที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน คณะครูเครือข่ายศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดเพชรบุรีโรงเรียนแก่งกระจาน วิทยา        มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม

กลุ่มบ้านชะอาน

            กลุ่ม เยาวชนในพื้นที่อำเภอชะอำที่เกิดจากการรวมตัวของเด็ก ๆ ที่มีแนวคิดเดียวกันในการทำงาน   ซึ่งเป็นเด็กทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมและมีการศึกษาทางเลือกโดยจัด กิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น ผ้ามัดย้อม พวงมโหตร โคมไฟ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทำกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ทั้งในพื้นที่ชุมชนและนอกพื้นที่ชุมชน มี นางเอื้อมพร  โตนุรักษ์กุล เป็นที่ปรึกษา

Read Full Post »

“เปลี่ยนประเทศไทยจากมุมเล็กๆ ด้วยจินตนาการอันยิ่งใหญ่”

………………………………………………………………………………………

มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ “เพชรบุรี...ดีจัง”

วันเสาร์ และ อาทิตย์ ที่ 28-29 มกราคม 2555 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ณ ถนนด้านหน้าและภายในลานวัดใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี

พบกับ หลากหลายซุ้มกิจกรรมแบบมีส่วน ร่วมและการแสดงหรรษา จากพื้นที่สร้างสรรค์ เครือข่ายเยาวชน “เพชรบุรี..ดีจัง” 8 อำเภอ จ.เพชรบุรี พร้อมด้วย ภาคี “พื้นที่นี้…ดีจัง กำลังสอง” ทุกภูมิภาค

สนับสนุนโดย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี

วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี

แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

…………………………………

………….

มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ “เพชรบุรี…ดีจัง”

แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กลุ่มดินสอสี โครงการร “พื้นที่นี้…ดีจัง2กำลังสอง” เพื่อสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ดี และ กิจกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย หน่วยงานราชการ และ เอกชนที่เกี่ยวข้อง ผู้ใหญ่ ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้ร่วมเรียนรู้ คิดค้น นำเสนอ  จัดกิจกรรม เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ สร้างสุขสำหรับทุกวัย ให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ และ ร่วมผลักดันพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งมิติทางกายภาพ ความคิด สื่อ และ สังคม โดยมีภาคีพื้นที่สร้างสรรค์นำร่อง 12 โครงการจากทั่วประเทศ ร่วมกัน “เปลี่ยนประเทศไทยจากมุมเล็กๆ ด้วยจินตนาการอันยิ่งใหญ่”

จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการกล่าวขานว่า “เป็นอยุธยาที่ยังมีชีวิต” จากวัดวาอารามโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ มีศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นด้วยช่างสิบหมู่ หัตถกรรม และ การแสดงพื้นบ้าน ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ มีวิถีชุมชนที่สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งป่าเขา แม่น้ำ ทะเล มีแม่น้ำเพชรบุรีที่ถือเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์มาช้านาน ประกอบกับมีภาคประชาสังคมทั้งเครือข่ายพลเมืองและเยาวชนที่เข้มแข็ง มีหน่วยงานราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เห็นความสำคัญในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง

            กลุ่มลูกหว้า จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคีพื้นที่สร้างสรรค์ต้นแบบ พร้อมด้วย เครือข่ายเยาวชน 14 กลุ่มจาก 8 อำเภอของจังหวัดเพชรบุรี ภายใต้การสนับสนุนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี, เทศบาลเมืองเพชรบุรี และ สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี จึงได้ร่วมกับ โครงการพื้นที่นี้…ดีจัง2กำลังสอง จัดมหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ “เพชรบุรี…ดีจัง” ขึ้น ในวันเสาร์ และ อาทิตย์ ที่ 28-29 มกราคม 2555 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ถนนด้านหน้าและภายในลานวัดใหญ่สุวรรณาราม จ.เพชรบุรี

            ทุกพื้นที่ในวัดใหญ่สุวรรณารามและถนนพงษ์สุริยาด้านหน้าวัด จะถูกเนรมิตเป็นลานกิจกรรรมพื้นที่สร้างสรรค์ ให้เด็กๆ และผู้ใหญ่ ใช้เวลาร่วมกัน สานสัมพันธ์ครอบครัว แสดงออกซึ่งจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้วิถีชุมชน ภูมิปัญญาพื้นบ้าน พบกับ ซุ้มกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและครอบครัว จากเครือข่ายเยาวชน“เพชรบุรี..ดีจัง” อาทิ มหัศจรรย์พวงมโหตร โคมยิ้มอิ่มสุข ใบตาลสานสนุก โดย กลุ่มลูกหว้า อ.เมือง, ปูนปั้นหรรษา จากกลุ่มเอเซียปูนปั้น อ.เมือง, ผ้ามัดย้อมพืชชายเลน โดย กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา, ผ้าทอก่อรักษ์ กลุ่มกระสวยน้อย ท่าโล้ อ.ท่ายาง, โคมไฟรีไซเคิล จาก กลุ่มบ้านชะอาน อ.ชะอำ, ซุ้มน้ำพริกกะทิ วัฒนธรรมอาหารกะเหรี่ยง โดย กลุ่มยุวธรรมทูต อ.แก่งกระจาน, บายศรีสู่ขวัญ กลุ่มพุทธอาสา วัดแก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน, โมบายกะเหรี่ยง โดย กลุ่มหญ้าปล้องรักษ์ถิ่น อ.หนองหญ้าปล้อง

               ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น ละครชาตรีพระสุธนมโนราห์ โดย กลุ่มลูกระนาด ต.บางแก้ว, เพลงปรบไก่ร้องเกี้ยวเที่ยวเมืองเพชร จาก กลุ่มรักษ์เพลงปรบไก่ ศาลาบ้านดอนข่อย อ.บ้านลาด, โขนพระรามตามกวาง โดยโขนเยาวชนบ้านแหลม คณะคุ้มครองศิลป์ ประชันโขนเยาวชนโรงเรียนวัดกุฏิ(ชุ่มประชารังสรรค์) อ.เขาย้อย ตอนยกรบ และ ตอนหนุมานชูกล่องดวงใจ, ละครหุ่นคนพี่สอนน้อง อ.บ้านลาด ชุด รักษ์น้ำเพชร, ไทยทรงดำรำอวยพร รำแคนแล่นแตร๊ โดยกลุ่มเยาวชนคนรักษ์หนองปรง อ.เขาย้อย

พร้อมด้วยดนตรีพาเพลินหลากลีลา จากวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

นอกจากนี้  มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ “เพชรบุรี…ดีจัง”  ถือเป็นครั้งแรกของการมาเยือนถิ่นเพชรของภาคี “พื้นที่นี้…ดีจัง2กำลังสอง” ทุกภูมิภาค

ภาคเหนือ เป็นซุ้มกิจกรรมธรรมชาติของเด็กๆ ปกากะญอ จากกลุ่มโชโพเก่อเรอ ป่าสนวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ชวนทำดอกไม้จากลูกและเปลือกสน ทอผ้าทำมือ เรียนรู้วิถีชนเผ่า ที่ผูกพันแนบแน่นกับป่าเขา เข้าครัวดอยทำขนมอ่อฟุ (ข้าวนึ่ง ตำ ทอด กินจิ้มกับนมข้น) กับกลุ่มรักษ์ลาหู่ บ้านกองผักปิ้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ แถมด้วยการแสดงหุ่นเงากำเนิดกังฟูแคนม้ง โดยเด็กๆ ม้งจากเครือข่ายละอ่อนดอย บ้านบวกเต๋ย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตามมาด้วยซุ้ม “ยกพวกดีกัน” อร่อยกับข้าวพันผัก เกมสร้างสรรค์ และละครเยาวชนเรื่อง “แม่งูเอ๋ย” จากกลุ่มกิ่งก้านใบ จ.อุตรดิตถ์

ภาคใต้ เป็นการละเล่นพื้นบ้านสนุกๆ เดินทองโย่ง เดินกะลา กิจกรรมทำมือกับการร้อยลูกปัดโนห์ราหลากสีสันมโนราห์รุ่นจิ๋ว และดนตรีคลาสสิกใต้ถุนบ้าน จากศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะทัง อ.เมือง จ.พัทลุง กระป๋องนมรีไซเคิล และ ละครวิถีครีรีวง จากกลุ่มลูกขุนน้ำ จ.นครศรีธรรมราช

ภาคอีสาน นำขบวนด้วยหนังบักตื้อ (หนังตะลุงอีสาน) พร้อมหนังเชิดจิ๋วให้เด็กๆ ได้ประดิษฐ์ตัวหนังและเชิดหน้าจออย่างสนุกสนาน จากคณะเยาวชนเพชรอีสาน จ.มหาสารคาม และ กลุ่มไม้ขีดไฟ จากสวนไฟฝันเชิงเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา มาเปิดพื้นที่เล่นเพื่อการเรียนรู้บนถนนเด็กเดินหน้าวัดใหญ่กันเต็มขบวน

ร่วมด้วยซุ้มเข็มกลัดแบบเดียวในโลกจากกลุ่มรักยิ้ม กรุงเทพมหานคร, กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ของแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน, มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.

พลาดไม่ได้กับรายการพิเศษ หนังใหญ่วัดขนอน ยกจอใหญ่ไฟกะลามาแสดงเต็มรูปแบบ    สองครอบครัวดนตรี คีตาญชลี แห่งเพชรบุรี  และ โฮปแฟมิลี่ เจ้าของบทเพลง “พื้นที่นี้…ดีจัง”

ขอเชิญชาวเพชรบุรี ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ เยาวชน ครอบครัว ชวนกันมาเบิกบานใจกับการแสดงหลากสีสัน และสารพันกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ ในงาน “เพชรบุรี..ดีจัง” เพื่อให้ “จังหวัดเพชรบุรี” ได้เป็นต้นแบบในการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศต่อไป

ทุกอย่างฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ พกพาหัวใจมาดีจังทั้งเพชรบุรีก็พอ สอบถามรายละเอียดได้ที่ อาจารย์จำลอง บัวสุวรรณ์  โทร. 08 – 1290 – 8091  หรือ  ฝ่ายประสานงานพื้นที่นี้…ดีจัง2กำลังสอง โทร.  08 – 4154 – 5954

Read Full Post »