Archive for the ‘เพชรบุรี…ดีจัง’ Category

แบบสื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์

……………..

“ถนนยิ้มได้-เพชรบุรี…ดีจัง”

โปสเตอร์

……………………………..

แผ่นพับประจำยาม

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ “เพชรบุรี…ดีจัง” ได้แรงบันดาลใจจากลายประจำยาม

ซึ่งเป็นลายพื้นฐานในงานช่างและปูนปั้นเพชรบุรี

ด้านหน้า

ปกหน้า พับครึ่งสองทบ ก็จะออกมาเห็นเป็นรูปทรงลาย

ประจำยาม ถนนยิ้มได้ก็จะกลับตีลังกาขึ้นมาให้อ่าน ในเวปไซต์ก็ต้องหันหัวอ่านไปก่อนนะ

ด้านใน

ด้านใน มีรูปกิจกรรมและการแสดงประกอบ

เพื่อเชิญชวนมาร่วมงาน ให้เพชรบุรีก้าวสู่ต้นแบบ ๑ ชุมชน ๑ พื้นที่สร้างสรรค์

…………………………..

แผ่นปลิว

ด้านหน้า

ด้านหลัง

……………………….

โฆษณาลงหนังสือพิมพ์

หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ / ปัญญาชน / ปฏิรูป จ.เพชรบุรี

……………………

โฆษณาครึ่งหน้า

ลงหนังหนังสือพิมพ์ปัญญาชน จ.เพชรบุรี

…………………………

ป้ายพาดขวางถนน

แบบที่ 1

แบบที่ 2

แบบที่ 3

…………………….

Read Full Post »

เครือข่ายเยาวชน “เพชรบุรี...ดีจัง” จาก 8 อำเภอ จ.เพชรบุรี

กลุ่มเยาวชนลูกหว้า

กลุ่ม เยาวชนลูกหลานคนเมืองเพชรที่รวมตัวกันสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชรและสื่อ พื้นบ้านเมืองเพชร โดยเป็นผู้รับความรู้งานสกุลช่างเมืองเพชรจากครูช่าง/ครูภูมิปัญญา แล้วนำความรู้ไปจัดกิจกรรมถ่ายทอดสู่นักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไปรวมทั้ง เยาวชนด้วยกันเองทุกวันเสาร์ ณ ศาลาเชิงเขา สถานีรถรางไฟฟ้า เขาวังเคเบิลคาร์ กิจกรรมที่จัด เช่น การทำพวงมโหตร  ตอกกระดาษ ลูกยอด ตอกหนัง  แทงหยวก ปั้นหัวโขน การเขียนลายหัวโขน เป็นต้น   มีนางสาวสุนิสา ประทุมเทือง นักเรียนชั้น ม.๖ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เป็นหัวหน้ากลุ่ม และมีนายจำลอง บัวสุวรรณ์ ครูโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เป็นที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน

กลุ่มโขน โรงเรียนวัดกุฏิ

เป็นก ลุ่มเยาวชนที่ทำกิจกรรมศิลปะการแสดง นาฎศิลป์ไทย (โขน) ตั้งแต่พื้นฐานการแสดง การเรียน การสอน วิธีการจัดการแสดงและสามารถสืบทอดงานศิลปะเพื่อต่อยอดได้ เสริมสร้างความรักศิลปวัฒนธรรมและสร้างความชื้นใจในการชีวิตและกล้าแสดงออก มีโอกาสได้ไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมใน ต่างพื้นที่ และปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นถึงศิลปวัฒนธรรม มี นายฤทธิชัย  รำนิราชกิจ  เป็นที่ปรึกษากลุ่มการแสดงโขนวัดกุฏิ

กลุ่มพิพิธภัณฑ์ปานถนอม

เป็นกลุ่มที่สืบสานวัฒนธรรมวิถีชีวิต ประเพณีไทยทรงดำ อำเภอเขาย้อย มีนางถนอม คงยิ้มละมัย เป็นเจ้าของ

กลุ่มหนองหญ้าปล้องรักษ์ถิ่น

            เป็นก ลุ่มที่สืบสานวัฒนธรรมวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาในการดำรงชีวิตชาวไทยกะเหรี่ยง  “ประเพณีห่อข้าว” และได้นำเสนอในแง่มุมของศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมภูมิปัญญาในท้องถิ่น มี นายธนัท  ชัยสิทธิ์สงวน และครูวิทยากรท้องถิ่น เป็นที่ปรึกษา

กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าชายเลน

กลุ่มเยาวชนที่สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น “ผ้ามัดย้อมไม้ป่าชายเลน” ศูนย์อนุรักษ์และศึกษาระบบนิเวศน์ป่าชายเลนโรงเรียนบางตะบูนวิทยา  มี นางสาวชมพูนุช  ประเสริฐจิตร์ เป็นที่ปรึกษา

กลุ่มโขนเยาวชนบ้านแหลม (คณะคุ้มครองศิลป์)

กลุ่ม เยาวชนที่ทำกิจกรรมสืบสาน ความรู้ในทางด้านวรรณคดีในศิลปะ การแสดงโขน การทำแบบผ้านาง โดยการปักชุดเองทำเครื่องละครโขน แบ่งปันให้กับเยาวชนในชุมชนให้ได้มีส่วนร่วมในการแสดงและสืบทอดศิลปะการแสดง โขนให้แก่ทุก ๆ คน และทุก ๆ วัยได้ชม มี นางบุญณดา  บัวอ่อน เป็นที่ปรึกษา

กลุ่มลูกระนาด/การแสดงละครชาตรี

เป็นก ลุ่มเยาวชนที่ร่วมตัวกันสืบสานละครชาตรี (บางแก้ว) และเรียนรู้เรื่องของวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนอื่นๆ ศิลปินพื้นบ้าน ชาวบ้าน โดยการให้ความรู้และถ่ายทอด ภูมิปัญญา เสริมศักยภาพเรื่องของสุขภาพเยาวชน มี นายอภิเชษฐ์ เทพศีรี  เป็นหัวหน้ากลุ่ม

กลุ่มเยาวชนพี่สอนน้องละครหุ่นคนแม่เพทาย

กลุ่ม เยาวชนที่ทำกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่งเสริมศิลปะการแสดงหลายลักษณะ เช่น โขน ละครรำ เป็นต้น มีนางอรวรรณ  ลีละกุล (แม่เพทาย) เป็นที่ปรึกษากลุ่มและหัวหน้าคณะ ที่ตั้งกลุ่มอยู่หน้าโรงเรียนบ้านลาดวิทยา  บ้านเลขที่ ๑๑๖/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มพุทธอาสา

เป็นก ลุ่มอาสาสมัครทำกิโครงการพัฒนาตน ใน ๘ เรื่อง คือ  ๑.น้ำดื่มสมุนไพร ๒.บ้านหม้อยาสมุนไพร ๓.บ้านนี้มีปัญหา (ตอบปัญหา แจกต้นไม้) ๔.ต้นไม้ใบบุญ ๕.ช่างน้อย ฝึกเด็ก ๆ ให้เป็นช่างก่อสร้าง ๖.น้ำมันเหลืองสมุนไพร ๗.บ้านขนมหวาน ๘.ปลูกผักสวนครัว

กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ยุวธรรมทูต)

เป็นก ลุ่มเยาวชนที่อาสาพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี นายบัญชา  คำม่วง เป็นผู้ประสานงานเยาวชน นาวสาวสุนีย์  พจน์ศิลปะ เป็นเลขาศูนย์สิ่งแวดล้อม นางสาวสุริยา  ปิ่นหิรัญ เป็นที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน คณะครูเครือข่ายศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดเพชรบุรีโรงเรียนแก่งกระจาน วิทยา        มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม

กลุ่มบ้านชะอาน

            กลุ่ม เยาวชนในพื้นที่อำเภอชะอำที่เกิดจากการรวมตัวของเด็ก ๆ ที่มีแนวคิดเดียวกันในการทำงาน   ซึ่งเป็นเด็กทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมและมีการศึกษาทางเลือกโดยจัด กิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น ผ้ามัดย้อม พวงมโหตร โคมไฟ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทำกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ทั้งในพื้นที่ชุมชนและนอกพื้นที่ชุมชน มี นางเอื้อมพร  โตนุรักษ์กุล เป็นที่ปรึกษา

Read Full Post »

Older Posts »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.